หลักการสื่อสารมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ 4 ประการ ตามหลักทฤษฎี  “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ซึ่งหมายถึง

  • S(Source) คือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งสาร
  • M(Message) คือสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Information)
  • C(Channel) คือช่องทาง หรือสื่อ (Media)
  • R(Receiver)  คือผู้รับสาร

Read More →