ซ้อ 7 ที่ว่าแน่ ก็ยังแพ้ Social Media เพราะรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายที่มาพร้อมกับความรวดเร็วและเทคโนโลยี ทำให้ทุกคน สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ด้วยตัวเอง ขอแค่คุณรู้จัก Social Media และสามารถใช้งานได้ แต่จะมีกี่คน ที่สามารถเข้าใจถึงคำว่า Social Media ได้อย่างแท้จริง

ผู้ที่ทำงานด้าน Social Media Marketing หรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ควรรู้ จาก Slide Share

  • Social Media คืออะไร
  • พัฒนาการของ Social Media
  • แนวโน้มของ Social Media
  • ผลกระทบที่เกิดจาก Social Media
  • ใช้ Social Media อย่างไรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

Social Media (โซเชียลมีเดีย)

ขอบคุณเจ้าของผลงาน :
ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว รองผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post Navigation